Tỷ giá hôm nay: 3690 đ/NDT

Chính sách bảo mật thông tin

1. Bảo mật thông tin nguồn hàng

  • Order88 cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của Order88 là hành vi được nghiêm cấm.
  • Order88 chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng Order88 .

2. Bảo mật thông tin cá nhân

  • Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên Order88 được bảo mật tuyệt đối. Order88 cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với Khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc Khách hàng của riêng Order88.

3. Chính sách lưu trữ thông tin

  • Order88 sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của Order88 .
  • Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, Order88 có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.
  • Order88 sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Order88 nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.

When you have ios 8 installed, do a jig and then take a few minutes and let us know what you think about it in the comments.