Tỷ giá hôm nay: 3450 đ/NDT

Vận chuyển nhanh chóng